公无渡河

作者:李白粉丝 发布时间:2019-09-26 00:08 游览次数:

作者:(唐)李白

黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。

波滔天,尧咨嗟。

大禹理百川,儿啼不窥家。

杀湍湮洪水,九州始蚕麻。

其害乃去,茫然风沙。

被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为。

旁人不惜妻止之,公无渡河苦渡之。

虎可搏,河难凭,公果溺死流海湄。

有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间。

箜篌所悲竟不还。


 拼音版本

 huáng hé xī lái jué kūn lún ,páo xiāo wàn lǐ chù lóng mén 。

 bō tāo tiān ,yáo zī jiē 。

 dà yǔ lǐ bǎi chuān ,ér tí bú kuī jiā 。

 shā tuān yān hóng shuǐ ,jiǔ zhōu shǐ cán má 。

 qí hài nǎi qù ,máng rán fēng shā 。

 bèi fā zhī sǒu kuáng ér chī ,qīng chén lín liú yù xī wéi 。

 páng rén bú xī qī zhǐ zhī ,gōng wú dù hé kǔ dù zhī 。

 hǔ kě bó ,hé nán píng ,gōng guǒ nì sǐ liú hǎi méi 。

 yǒu zhǎng jīng bái chǐ ruò xuě shān ,gōng hū gōng hū guà juàn yú qí jiān 。

 kōng hóu suǒ bēi jìng bú hái 。

公无渡河

古诗简介

 《公无渡河》是唐朝大作家诗仙李白的著作。此诗是借乐府古题及其历史悠久的渡河经典故事写出的那首狂放而怫郁的悲歌。诗中叙述一狂夫不管不顾河流壮阔只身一人过独木桥,他的老婆在后面叫喊着却不可以阻拦,狂夫坠河溺亡而死的情景,主要表现了这种知其不可为而为之的不幸精神实质。全诗描绘栩栩如生,大气磅礴,最能体现浓厚的悲壮颜色。

公无渡河

词句注释

 ⑴公无渡河:乐府古题,又名“箜篌引”。郭茂倩《乐府诗集》卷二十六列入《相和歌辞》。

 ⑵昆仑:山名,在新疆西藏之间,古代相传黄河发源于昆仑山。

 ⑶龙门:即龙门山,在今陕西韩城东北五十里,黄河流经其间。

 ⑷理:即治理,唐人避唐高宗讳,改“治”为“理”。

 ⑸窥家:大禹在外治水八年,三过家门而不入。

 ⑹九州:指天下。蚕麻:养蚕种麻,此泛指农业生产。

 ⑺茫然风沙:此句的意思是水虽不至于有滔天之祸,仍有风沙之害。

 ⑻凭:徒步渡过河流。

 ⑼挂罥(juàn):尸骨挂于雪齿之间。

 ⑽箜篌:古时的一种弦乐器。似琴而小,用拨弹之。有竖、卧两种。

公无渡河

译文翻译

 黄河之水从西而来,它决开昆仑,咆哮万里,冲击着龙门。

 尧帝曾经为这滔天的洪水,发出过慨叹。

 大禹也为治理这泛滥百川的沮天洪水,不顾幼儿的啼哭,毅然别家出走。

 在治水的日子里,他三过家门而不入,一心勤劳为公。

 这才治住了洪水,使天下人民恢复了男耕女织的太平生活。

 虽然消除了水害,但是留下了风沙的祸患。

 古时有一个狂夫,他披头散发大清早便冲出门去,要徒步渡河。

 别人只是在一旁看热闹,只有他的妻子前去阻止他,在后面喊着要他不要渡河,可是他偏要向河里跳。

 猛虎虽可缚,大河却不可渡,这位狂夫果然被水所溺,其尸首随波逐流,漂至大海。

 狂夫被那白齿如山的长鲸所吞食,他的尸骨挂于长鲸的雪齿之间。

 其妻弹着箜篌唱着悲歌,可惜她的丈失再也回不来了。

公无渡河

创作背景

 此诗具体作年难以考证。有人认为此诗作于安禄山反叛前,有人认为当作于李白流放夜郎与宗夫人分别时。

公无渡河

作品赏析

 李白的这首《公无渡河》开篇就将巨笔伸向了苍茫辽远的往古——“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”!诗中以突兀惊呼之语,写它在霎那间冲决力量和气势的象征——横亘天地的昆仑山;随即挟着雷鸣般的“咆哮”,直撞“万里”之外的“龙门”(今山西河津县西北)。诗人只寥寥两笔,就在“昆仑”、“龙门”的震荡声中,展现了“西来”黄河的无限声威。“波滔天,尧咨嗟!”滔天巨浪吞噬了无数生民,茫茫荒古,顿时充斥了帝尧放勋的浩然叹息:因为诗中用的是三言短句,这叹息之音,听来便愈加激切。

 于是,“大禹”出现了。大禹治水的神话传说,本可以激发诗人的许多奇思。但此节重在描述黄河,故诗中仅以“大禹理百川”四句带过,以表现桀骜狂暴的洪水在这位英雄脚下的驯服。 然而,在“杀湍堙洪水”的近景上,诗人添了几声大禹之子“儿啼”,“儿啼不归家”,寥寥五个字就使一位为公忘私、“三过家门而不入”的治水英雄风貌,由此跃然纸上。黄河的荒古之害从此驱除,但它的浪波在汹涌归道之际,却在两岸留下了“茫然风沙”。 以上一节从荒古的河害,写到滔天洪水的平治。 不仅展现了黄河那西“决昆仑”、东“触龙门”的雄奇之境,更让读者从它 “波滔天”的历史危害中,领略了它所独具的狂暴肆虐之性。为下文作足了铺垫。 而今,那白发之叟,竟想“凭河”(涉水渡河)而渡,他竟然不怕被它吞没。

 诗之后一节,正以极大的困惑,向悲剧主人公发出了呼喊:“被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为?”这呼喊仿佛是“狂夫”之妻的陡然惊呼。因为诗人紧接狂夫“临流”之后,就急速推出了那位“旁人不惜妻止之”的深情妻子。于是,全诗的情景发生了惊人的突变:在轰然震荡的浪涛声中,诗人自身隐去了,眼前只留下了一位悲恸而歌的蓬发妇人:“虎可搏,河难凭。公果溺死流海湄(水边)。有长鲸白齿若雪山,公乎!公乎!挂罥于其间!”诗中以夸张的笔墨,痛歌狂叟的溺死浪波,终于作了巨若“雪山”的鲸齿冤魂。这景象是恐怖的。何况又从“援箜篌而歌” 的狂夫之妻的恸哭声中写来,更觉有一种天旋地转、恻怛号泣之悲。那“公乎!公乎!”的呼叫,声声震颤在读者耳边,实在令人不忍卒听。结尾诗人陡变双行体为单行,似乎被悲愤笼罩,无以复言,便掷笔而叹:“箜篌所悲竟不还!”全诗就这样结束了。黄河的裂岸涛浪却还在汹涌,“狂夫”之妻的恻怛号泣还压过浪波,在长天下回荡。

 从诗中对黄河的描述看,它那狂暴肆虐、滔天害民之形,似乎颇有象征意味;至于“白齿若雪山”的“长鲸”,似乎更是另有所指。有可能它是对猖獗“河北”的安史之乱的隐喻(如《北上行》一诗,即以“奔鲸夹黄河”喻安禄山之乱军),至于“临流”“凭河”的“披发之叟”的喻指对象,则不好确定。或者这只是一首抒写《公无渡河》“本事”的悲歌,并无其它寄寓之情。但 可以肯定:古歌中“白首狂夫”的渡河故事,经过李白的再创造,带有了更强烈的悲剧色彩。那位“狂而痴”的披发之叟,似乎正苦苦地追求着什么。其中未尝没有诗人执着追求理想的影子在中。

公无渡河

古诗提要

 《公无渡河》是唐朝大作家诗仙李白的著作。乐府旧题,属《相和歌辞·瑟调曲》,即《箜篌引》。原词云:“公无渡河,公竟渡。渡河而死,将奈公何。”流传为北朝鲜津卒霍里子高妻丽玉进行,本伤白首狂夫乱流而渡,堕水而死,其妻阻之不如者,常见于《古往今来注》。

 公无渡河

 此诗是借乐府古题及其历史悠久的渡河经典故事写出的那首狂放而怫郁的悲歌。诗中叙述一狂夫不管不顾河流壮阔只身一人过独木桥,他的老婆在后面叫喊着却不可以阻拦,狂夫坠河溺亡而死的情景,主要表现了这种知其不可为而为之的不幸精神实质。全诗描绘栩栩如生,大气磅礴,最能体现浓厚的悲壮颜色。本篇首写大河怒吼,决昆仑,触今龙门,倒风而西,尧命大禹治水,杀湍除害;次叙披发之叟,即白首狂夫溺死海湄;后三句表达惋叹,明知海有长鲸,为什么挂罥期间,自提其亡。其作意别有所指,世无异词。

 萧士赟云:“讽止那时候不靖之士自投网宪者”(《归类补注李太白诗》),陈沆云:“盖悲永王璘举兵不了诛死”(《诗比兴笺》),郭沫若云:“大河逆流是喻安禄山的背叛。„„尧指唐玄宗,帮做网„„我觉得就是指„„广平王李俶。„„‘披发之叟’许多人认为喻永王李璘,我觉得是诗仙李白自喻”(《李白与杜甫》),安旗觉得长鲸指安禄山,是天宝十二载(753)白在幽州亲眼看到反迹后作(详细《李白诗新笺》),各说均可参。

 天宝十二载,白虽已窥禄山反迹,但不一定能意料其气魄如大河之大者。似郭说较胜,系于至德二载(757)。白既亲见禄山之乱势,又自陷入浔阳之狱,全身难免,其情绪之繁杂与本诗较类似。

上一篇:三五七言  下一篇:悲歌行
本文《公无渡河链接:[field:arcurl/]

热点推荐